Thứ Ba, ngày 07 tháng 6 năm 2011

chuyển đổi cơ số 16 (Hex) sang cơ số 10

Cơ số 16      Cơ số 10
0                  0
1                  1
2                  2
3                  3
4                  4
5                  5
6                  6
7                  7
8                  8
9                  9
A                 10
B                 11
C                 12
D                 13
E                  14
F                  15

 - Chuyển từ cơ số 16 sang cơ số 10: (có thể áp dụng chuyển từ hệ cơ số n bất kỳ sang hệ cơ số 10 bằng cách thay thế số 16 bằng n)
VD: A5B6 = A*163 + 5*162 + B*161 + 6*160 = 10*4096 + 5*256 + 11*16 + 6 = 42422
- 0x12 = 18 (1*16+2)
-0xFB7C = 15*(16*3) + 11*(16*2) + 7*(16*1) + 12*1 = 64380
- Chuyển từ cơ số 10 sang cơ số 16: (có thể áp dụng chuyển từ hệ cơ số 10 bất kỳ sang hệ cơ số n bằng cách thay thế 16 bằng n)
VD:
42422 / 16 = 2651 dư 6 --> 6
2651 / 16 = 165 dư 11 --> B
165 / 16 = 10 dư 5 --> 5
10 / 16 = 0 dư 10 -- A
Ghép các số dư theo thứ tự từ dưới lên: A5B6

11 nhận xét: